Link Video Vektoren 7d, 7e

Vektoren: https://www.youtube.com/watch?v=DV_8NYyRAnY&t=0s&list=PLD9PO4F2K6YFql7jy4fhAWrgqzebdeznW&index=12

Vekotren im Koordinatensystem: https://www.youtube.com/watch?v=nLYWjyanP48&index=10&list=PLD9PO4F2K6YFql7jy4fhAWrgqzebdeznW